Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Phải làm như thế nào nếu bị ong đốt

  • Yêu thích

Sơ cứu đúng cách, kịp thời khi bị ong đốt sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng.