Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Chợ phiên Sủng Tráng - ai chưa đi tiếc cả một đời

  • Yêu thích

Đi chợ phiên vùng cao là một nét văn hóa, chẳng thế mà người ta có câu 'Ai chưa đi chợ phiên uổng phí một đời'.