Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Hãy xem cách người ta làm mì trứng Quảng Đông

  • Yêu thích

Bột làm sợi mì trứng truyền thống Quảng Đông được nhồi bằng sức người với thanh tre dài độc đáo. Ngày nay, kỹ thuật sản xuất này đang dần bị mai một.