Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bạn có biết mì tôm được sản xuất như thế nào không?

  • Yêu thích

Trong sản xuất hiện đại, mì ăn liền được chiên bằng hệ thống tự động, có lắp đặt thiết bị để kiểm soát nhiệt độ dầu ổn định và bổ sung lượng dầu mới đúng bằng lượng dầu đã hao hụt liên tục, đều đặn suốt quá trình chiên.