Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cách thụ tinh trứng cá hồi của người Nhật

  • Yêu thích

Những lớp trứng cá hồi được nặn vào khay rồi sau đấy được thụ tinh một cách đăc biệt theo cách riêng của người Nhật.