Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Có một quả bóng gọi là 'bóng xôi'

  • Yêu thích

Khi bóng xôi xuất hiện thì mọi 'nắm xôi', 'bát xôi', hay 'gói xôi' khác sẽ bị lu mờ luôn đấy.