Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Có một quả bóng gọi là 'bóng xôi'

  • Yêu thích

  • Mã video: 2146

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Khi bóng xôi xuất hiện thì mọi 'nắm xôi', 'bát xôi', hay 'gói xôi' khác sẽ bị lu mờ luôn đấy.