Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Phổi bị xâm nhập như thế nào khi bị nhiễm nCoV?

  • Yêu thích

Đối với hầu hết bệnh nhân, COVID-19 bắt đầu và kết thúc đều ở phổi, lý do là họ virus corona chủ yếu gây ra bệnh đường hô hấp. Sự lây lan bắt đầu khi một người nhiễm ho hoặc hắt hơi, làm văng những hạt dịch lỏng chứa virus sang người bên cạnh.