Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bí mật của loại kem không bao giờ tan chảy

  • Yêu thích

Trên thế giới, có một loại kem đặc biệt không bao giờ tan chảy, phải dùng dao chặt ra từ tảng kem lớn, và khi ăn, thực khách có thể sử dụng dao dĩa khi ăn.