Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Điều gì xảy ra nếu con người bất tử?

  • Yêu thích

Nếu loài người trở nên bất tử, kiểm soát dân số và môi trường sống sẽ là vấn đề nghiêm trọng nhất.