Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đậu phụ địa ngục - bạn có dám thử?

  • Yêu thích

Để tạo ra món ăn, những con chạch nhỏ bé phải trải qua ba tầng địa ngục: nước nóng, bị khoá chặt trong miếng đậu phụ và bị ăn khi vẫn còn thoi thóp.