Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Hiếu thuận với cha mẹ ông trời ắt để phúc cho

  • Yêu thích

Khi bạn đối xử tốt với cha mẹ mình, điều bạn có được không chỉ là danh tiếng. Bởi đối xử hiếu thuận với cha mẹ chính là biểu hiện phẩm chất đạo đức làm người của bạn